Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Dro­ga do odnalezienia pięk­na każdej z chwil jest dłu­ga, my przy­chodz­imy Ci z pomocą. Dążymy do wyjątkowoś­ci inte­gru­jąc ze sobą kwiaty i zieleń, aby upięk­szać życie na co dzień.
Nieza­leżnie od tego, czy tworzymy mały buki­et, czy też upięk­sza­my duże wydarze­nie, wielką wagę przy­wiązu­je­my do przek­sz­tałce­nia Two­jej wiz­ji w nową ekspresję kwia­tową. Te wyzwa­nia napędza­ją nas do pra­cy, aby każdy ele­ment o osobli­wej tek­sturze i kolorze tworzył niepow­tarzal­ną dekorację.
Florde­co to fir­ma zaj­mu­ją­ca się kom­plek­sowym pro­jek­towaniem sztucznych kom­pozy­cji kwia­towych i deko­racji. Nasze pro­jek­ty są innowa­cyjne, nowoczesne i odważne. Ich kluc­zowy­mi skład­nika­mi są har­mo­nia koloru, skali i tek­stu­ry. Dążymy do Two­jego zad­owole­nia poprzez pro­fesjon­al­ną obsługę i skrupu­lat­ną dbałość o szczegóły na każdym kroku.
Ofer­u­je­my również możli­wość stałej współpra­cy z kwia­cia­r­ni­a­mi, każ­da z nich jest inna – a my wychodząc naprze­ciw — pomoże­my Ci zbu­dować przewagę nad konkurencją. W kon­tak­tach cen­imy sobie part­ner­ską relację i poczu­cie nieza­leżnoś­ci każdej ze stron. Współpra­ca z nami jest pros­ta, ofer­ta bard­zo sze­ro­ka w kon­traś­cie do naszych nis­kich cen!
Zaprasza­my do sko­rzys­ta­nia z naszej ofer­ty! Mamy nadzieję, że będziesz nas miło wspominać!

Florde­co – PRACOWNIA FLORYSTYCZNA